ลิงค์ทั่วไป
 
ตรวจสอบข้อมูลห้องพัก
เลขที่ห้อง
ประเภท
ชั้น
ราคา
สถานะ
รายละเอียด
101
Class A ห้องแอร์
1
2500
102
Class A ห้องแอร์
1
2500
103
Class A ห้องแอร์
1
2500
104
Class A ห้องแอร์
1
2500
105
Class A ห้องแอร์
1
2500
106
Class A ห้องแอร์
1
2500
107
Class A ห้องแอร์
1
2500
108
Class A ห้องแอร์
1
2500
109 ex
Class A แอร์+ร้านค้า
1
2500
110ex
Class A ห้องแอร์
1
2500
111ex
Class A แอร์+ร้านค้า
1
2500
112ex
Class A แอร์+ร้านค้า
1
2500
201
Class A ห้องแอร์
2
2500
202
Class A ห้องแอร์
2
2500
203
Class A ห้องแอร์
2
2500
204
Class A ห้องแอร์
2
2500
205
Class A ห้องแอร์
2
2500
206
Class A ห้องแอร์
2
2500
207
Class A ห้องแอร์
2
2500
208
Class A ห้องแอร์
2
2500
209
Class A ห้องแอร์
2
2500
210
Class A ห้องแอร์
2
2500
211
Class A ห้องแอร์
2
2500
212
Class A ห้องแอร์
2
2500
*สถานะการเช่าห้อง
= ห้องว่าง
= จองแล้ว
= เข้าพักแล้ว