ลิงค์ทั่วไป
 
ตรวจสอบข้อมูลห้องพัก
เลขที่ห้อง
ประเภท
ชั้น
ราคา
สถานะ
รายละเอียด
101
Class A ห้องแอร์
1
4000
102
Class A ห้องแอร์
1
4000
103
Class A ห้องแอร์
1
4000
104
Class A ห้องแอร์
1
4000
105
Class A ห้องแอร์
1
4000
106
Class A ห้องแอร์
1
4000
107
Class A ห้องแอร์
1
4000
108
Class A ห้องแอร์
1
4000
109 ex
Class A แอร์+ร้านค้า
1
4000
110ex
Class A ห้องแอร์
1
4000
111ex
Class A แอร์+ร้านค้า
1
4000
112ex
Class A แอร์+ร้านค้า
1
4000
201
Class A ห้องแอร์
2
4000
202
Class A ห้องแอร์
2
4000
203
Class A ห้องแอร์
2
4000
204
Class A ห้องแอร์
2
4000
205
Class A ห้องแอร์
2
4000
206
Class A ห้องแอร์
2
4000
207
Class A ห้องแอร์
2
4000
208
Class A ห้องแอร์
2
4000
209
Class A ห้องแอร์
2
4000
210
Class A ห้องแอร์
2
4000
211
Class A ห้องแอร์
2
4000
212
Class A ห้องแอร์
2
4000
*สถานะการเช่าห้อง
= ห้องว่าง
= จองแล้ว
= เข้าพักแล้ว