สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันที่เป็นส่วนราชการ
 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ Srinakharinwirot University

http://www.swu.ac.th/

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration

http://www.nida.ac.th/

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://www.kmitnb.ac.th

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.kmitl.ac.th

8 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University

http://www.mahidol.ac.th

9 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakoen University

http://www.su.ac.th
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
http://www.buu.ac.th
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
http://www.nu.ac.th

12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University

http://www.mju.ac.th

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University

http://www.cmu.ac.th

14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University

http://www.kku.ac.th

15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University

http://www.ubu.ac.th

16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

http://www.msu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkls University

http://www.psu.ac.th

18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University

http://www.tsu.ac.th

19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Narathiwat University

http://www.pnu.ac.th/

20. มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University

http://www.npu.ac.th

สถาบันที่ไม่เป็นส่วนราชการ

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology

http://www.sut.ac.th

22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University

http://www.wu.ac.th

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.kmutt.ac.th

24. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University

http://www.mfu.ac.th

สถาบันประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา

25. มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
http://www.ru.ac.th

26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaihammathirat Open University

http://www.stou.ac.th

สถาบันที่เป็นส่วนราชการ

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
http://www.ricr.ac.th/

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University

 http://www.cmru.ac.th/

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University

http://www.lpru.ac.th/

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University

http://www.uru.ac.th/

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaengphet Rajabhat university

http://www.rikp.ac.th/

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat university

http://www.nsru.ac.th/

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat university

http://www.psru.ac.th/

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University

http://www.ripb.ac.th/

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University

http://www.lru.ac.th/

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University

http://www.snru.ac.th/

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon thani Rajabhat University

http://www.riudon.ac.th

38. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University

http://www.rmu.ac.th/

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University

http://www.nrru.ac.th/

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University

http://www.bru.ac.th

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University

http://www.srru.ac.th

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University

http://www.riubon.ac.th

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   Sisaket Rajabhat University

http://www.sskru.ac.th/

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University

http://www.ksu.ac.th

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ Kalasin Rajabhat University

http://www.ksu.ac.th

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University

http://www.reru.ac.th

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University

http://www.rru.ac.th/

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University

http://www2.rits.ac.th/

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

http://www.aru.ac.th/

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University

 http://www.vru.ac.th

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhaibarni Rajabhat University

http://www.qru.ac.th

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University

http://www.rikc.ac.th/

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University

http://www.rinp.ac.th/

54. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  PhetchaburiRajabhat University

http://www.pbru.ac.th

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chom Bung Rajabhat University

http://www.mcru.ac.th

56. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Phuket Rajabhat University

http://www.pkru.ac.th

57. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University

 http://www.yru.ac.th/

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University 

 http://www.riska.ac.th

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 http://www.riska.ac.th

60. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University 

http://www.sru.ac.th/

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 http://www.chandra.ac.th

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University

 http://www.dru.ac.th/

63. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Rajabhat University

 http://www.bsru.ac.th

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University

http://www.pnru.ac.th/

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University.

 http://www.dusit.ac.th

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University.

 http://www.riss.ac.th/

สถาบันที่เป็นส่วนราชการ

67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/

68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://www.rmutk.ac.th/

69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

http://www.rmutto.ac.th/

70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://www.rmutp.ac.th/

71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

http://www.rmutsv.ac.th/

72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://www.rmutl.ac.th/

73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

http://www.rmutsb.ac.th/

74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://www.rmutr.ac.th/

75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

http://www.rmuti.ac.th/

76. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

http://www.ptwit.ac.th/index.htm

77. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

http://www.mbu.ac.th/

78. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 http://www.mcu.ac.th

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบันที่เป็นส่วนเอกชน
 
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
http://www.bu.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
http://www.kbu.ac.th
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University
http://www.dpu.ac.th
4. มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
http://www.krirk.ac.th
5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John's University
http://www.stjohn.ac.th
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
http://www.mut.ac.th
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
http://www.spu.ac.th
8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of the Thai Chamber of Commerce
http://www.utcc.ac.th
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
http://www.au.edu
10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
http://www.sau.ac.th
11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Rattana Bundit University
http://www.rbac.ac.th
12. มหาวิทยาลัยสยาม Saim University
http://www.siam.edu
13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
http://www.eau.ac.th
14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University
http://www.ptu.ac.th
href="http://www.western.ac.th/">http://www.western.ac.th/
15. มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University 
http://www.shinawatra.ac.th
16. มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
http://www.rsu.ac.th
17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) Webster University (Thailand)
http://www.webster.ac.th
18. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด Stamford International University
http://www.stamford.edu
19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Hua Chiew Chalermprakiet University
http://www.hcu.ac.th
20. มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University
http://www.christian.ac.th
21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Western University
22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง Phakklang University
http://www.tuct.ac.th
23. มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
http://www.payap.ac.th
24. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Chaopraya University
http://www.cpu.ac.th
25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
http://www.northcm.ac.th 
26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern University
http://www.neu.ac.th
27.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalikut University
http://www.vu.ac.th
28.มหาวิทยาลัยราชธานี Ratchatani College of Technology
http://www.rtu.ac.th
29. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University
http://www.hu.ac.th
30 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian University of Science and Technology
http://www.asianust.ac.th
31. วิทยาลัยดุสิตธานี Dusitthani College
http://www.dtc.ac.th
32. วิทยาลัยทองสุข Thongsuk College
 http://www.thongsook.ac.th/
33. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Saint Louis College
http://www.saintlouis.or.th
34. วิทยาลัยมิชชั่น Mission College
http://www.missioncollege.edu
35. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ Rajapark College
http://www.rajapark.ac.th/
36. วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College
http://www.saengtham.ac.th
37. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
http://www.tct.ac.th/
38. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก South-East Bangkok College
http://www.sbc.th.edu
39. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok Collage
http://www.northbkk.ac.th 
40. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ
http://www.stic.ac.th 
41. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
http://www.bkkthon.ac.th
42. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร Rachathani Udon College of Technology
http://www.mua.go.th/~bphe/u_data/RUTC.htm
43. วิทยาลัยสันตพล Suntapol College
http://www.santapol.ac.th
44. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern Polytechnic College
http://www.polytechnic.ac.th
45. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย College of Bhandit Asia C.B.A.
http://www.cas.ac.th
46. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ Bundit Borihanturakit College
http://www.bbc.ac.th/
47. วิทยาลัยนครราชสีมา Nakhonratchasima College
http://www.nmc.ac.th/
48. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา Chalermkarnchana College
http://www.ckc.ac.th
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Southern College of Technology
http://www.sct.ac.th 
50. วิทยาลัยศรีโสภณ Srisophon College
http://www.ssc.ac.th
51. วิทยาลัยตาปี Tapee College
http://www.tapee.ac.th/
52. วิทยาลัยอิสลามยะลา Yala Islamic College
http://www.yic.ac.th
53. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ International Buddhist College
http://www.ibc.ac.th
54. วิทยาลัยโยนก Yonok College
http://www.yonok.ac.th
55. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง Lumnamping College
http://www.lpc.th.edu
56. วิทยาลัยพิษณุโลก
57. วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Far Eastern College
http://www.fareastern.ac.th
58 วิทยาลัยเชียงราย
http://www.crc.ac.th/
59 วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง Lampang Inter-Tech College
http://www.lit.ac.th/
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
http://www.siamtech.ac.th/


ปรับปรุงมาจาก http://www.urrac.com/raccm/main_page/University_link/universities_link.htm