รายงานการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พฤศจิกายน 2549 – ตุลาคม 2550)

    การสรรหาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเพื่อให้ดำเนินการเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เสนอแนะ และให้ความคิดเห็นต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้บริการในกิจการต่างๆ และบุคลากรในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์มณัส พชรบดี ประธานสภาฯ
2. นายโสภณ จงสมจิต รองประธานสภาฯ
3. นายบุญเยือน สายแสงทอง รองประธานสภาฯ
4. นายสุวิช แย้มเผื่อน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์
6. นางสาวอุระสา จุลเสวก
7. ว่าที่ ร.ต.ศรัทธา สินสาธิตสุกุล
8. นายประวิตร โหรา
9. นางทัศนีย์ พันธุ์ทุ้ย
10. นางสาวอัชฌาพร กว้างสวาสดิ์
11. นายประดิษฐ์ สุทธิเภท
12. นางอัญชิษฐา สุพวงแก้ว
13. นายฉ้อยฝ้า แซ่คู่
14. นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรเตมีย์
15. นางสาววาสุกาญจน์ งามโฉม
สรุปภาระงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

งานด้านการบริหารจัดการ

1. ตามแผนและนโยบายของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยประธาน
สภาคณาจารย์ฯ และเสนอในที่ประชุมสภาฯ นั้น มีนโยบายการบริหารงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดเป็นนโยบายของสภาคณาจารย์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 23 ดังนี้
(1) สภาคณาจารย์ฯ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงอันดีของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นในหมู่
ประชาคม ทั้งภายในและภายนอก
(2) สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัยทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านสวัสดิการและด้านอื่นๆ ให้มีศักยภาพ คุณภาพ คุณธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
(3) สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางในการติดตามผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(4) สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะเสริมสร้างความร่วมมือ สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ
ตลอดจนช่วยสนับสนุนโครงการที่สำคัญๆ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ
(5) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
สังคม ระดับมหภาค ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชนแวดล้อมเพื่อให้เกิดการธำรงรักษา เกิดความรัก ความหวงแหน และรู้รักสามัคคี ตลอดจนให้บริการต่างๆ แก่สังคม เพื่อการเรียนรู้ และมีการถ่ายทอดศิลปะ วิชาการ ภูมิปัญญาของสังคมอย่างเกื้อกูลกัน
ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้กรรมการทุกท่านนำกลับไปทบทวน เพื่อเรียบเรียงภาษาและรายละเอียดต่างๆ ให้มีความกระชับ และนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
2. คณะกรรมการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างที่คณะกรรมสภาคณาจารย์ฯ ร่วม
พิจารณาและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนงาน
ผู้รับผิดชอบคือ นายโสภณ จงสมจิต

2. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวอัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ เป็นประธาน
ว่าที่ ร.ต.ศรัทธา สินสาธิตสุกุล เป็นเลขานุการ
3. คณะกรรมการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ เป็นประธาน
นายประวิตร โหรา เป็นเลขานุการ
4. คณะกรรมการกิจการบุคลากร
ผู้รับผิดชอบคือ นายสุวิช แย้มเผื่อน เป็นประธาน
นางอัญชิษฐา สุพวงแก้ว เป็นเลขานุการ
5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบคือ นางทัศนีย์ พันธุ์ทุ้ย เป็นประธาน
นายประดิษฐ์ สุทธิเภท เป็นเลขานุการ
6. คณะกรรมการพิทักษ์ผลประโยชน์
ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวอุระสา จุลเสวก เป็นประธาน
นายฉ้อยฝ้า แซ่คู่ เป็นเลขานุการ

โดยประธานฯ มอบให้กรรมการทุกท่านศึกษาภาระงานฝ่ายต่างๆ อย่างละเอียดและนำเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบ
3. สภาคณาจารย์ได้กำหนดแผนงานต่างๆ สภาคณาจารย์และฯ ไว้ดังนี้
1. การจัดทำข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการ สัปดาห์ละ 1 ฉบับ
2. การจัดทำสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปีละ 3 ฉบับ
3. การจัดทำรายงานประจำปี ปีละ 1 เล่ม
4. การจัดสัมมนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เดือนละ 1 ครั้ง
(ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือน)
6. กำหนดให้วิทยาเขตศาลายา เป็นสถานที่ตั้งของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
7. มอบหมายให้ นางสาวอัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ จัดทำข่าวการประชุมครั้งที่ 1/2549 และแผนภูมิโครงสร้าง การบริหารงานฯ ประชาสัมพันธ์
8. การดำเนินการจัดทำแผนงานต่างๆ หากยังมีจุดบกพร่อง คณะกรรมการเสนอให้มีการแก้ไขได้จนกว่าจะเป็นแผนงานที่สมบูรณ์
ฯลฯ
---------------------------------------

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติดำเนินการและมอบหมายหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1. การกำหนดนโยบายการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของการประชุมครั้งที่ 1/2549
และนำของอาจารย์โสภณ จงสมจิต มาเปรียบเทียบกัน สรุปเป็นนโยบายการบริหารของสภาคณาจารย์ฯ ได้ดังนี้
(1) สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงอันดีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
(2) เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านสวัสดิการและด้านอื่นๆ ให้มีศักยภาพ คุณภาพ คุณธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
(3) …………………………….
(4) เสริมสร้างความร่วมมือ สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยสนับสนุนโครงการ
ที่สำคัญๆ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และเป็นที่ยอมรับของ
สาธารณชน
(5) มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสังคมระดับมหภาค ทั้งด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชนแวดล้อมเพื่อให้เกิดการธำรงรักษา เกิดความรัก ความหวงแหน และรู้รักษ์สามัคคี ตลอดจนให้บริการต่างๆ แก่สังคม เพื่อการเรียนรู้ และมีการถ่ายทอดศิลปะ วิชาการ ภูมิปัญญาของสังคมอย่างเกื้อกูลกัน

 

2. รายนามของคณะกรรมการแต่ละชุดตามโครงสร้างฯ มีดังนี้
คณะกรรมการนโยบายและแผนงาน
ผศ.กัญจน์มณัส พชรบดี ประธานกรรมการ
นายบุญเยือน สายแสงทอง รองประธานกรรมการ
นายโสภณ จงสมจิต รองประธานกรรมการ
นางสาวอัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ กรรมการ
ผศ.ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ กรรมการ
นายสุวิช แย้มเผื่อน กรรมการ
นางทัศนีย์ พันธุ์ทุ้ย กรรมการ
นางสาวอุระสา จุลเสวก กรรมการ
นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรเตมีย์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาววาสุกาญจน์ งามโฉม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นางสาวอัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ ประธานกรรมการ
นายสุรัฐ บุญทรง กรรมการ
นายสมพล บุญญสุวรรโณ กรรมการ
นายสุรชัย อุดมมั่น กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. ศรัทธา สินสาธิตสุกุล กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิชาการ
ผศ.ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ ประธานกรรมการ
ผศ.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ กรรมการ
นายฉ้อยฝ้า แซ่คู่ กรรมการ
นายสมบัติ สมคะเนย์ กรรมการ
นางผาณิต ทรงประเสริฐ กรรมการ
นายประวิตร โหรา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการบุคลากร
นายสุวิช แย้มเผื่อน ประธานกรรมการ
นายบุญเยือน สายแสงทอง กรรมการ
นางสาวนภาพร เทียนจันทร์ กรรมการ
นางสาวกมลวรรณ บุญช่วย กรรมการ
นายภูษิต แสงประดับ กรรมการ
นางอัญชิษฐา สุพวงแก้ว กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย
นางทัศนีย์ พันธุ์ทุ้ย ประธานกรรมการ
นายภูวดล โพธิปักษ์ กรรมการ
นายสาโรจน์ ดำรงศีล กรรมการ
นายประวิตร โหรา กรรมการ
นายฉ้อยฝ้า แซ่คู่ กรรมการ
นายประดิษฐ์ สุทธิเภท กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพิทักษ์ผลประโยชน์
นางสาวอุระสา จุลเสวก ประธานกรรมการ
ว่าที่ รต.ศรัทธา สินสาธิตสุกุล กรรมการ
นางทัศนีย์ พันธุ์ทุ้ย กรรมการ
นายประดิษฐ์ สุทธิเภท กรรมการ
นายฉ้อยฝ้า แซ่คู่ กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบให้เลขานุการจัดทำคำสั่ง เพื่อให้ประธานคณาจารย์และข้าราชการ
ลงนามแต่งตั้งต่อไป
3. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของประธาน รองประธาน เลขานุการ
และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในชุดต่างๆ โดย
ประธานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เรียกประชุมสภาคณาจารย์
2. เป็นประธานของที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ
3. ดำเนินกิจการของสภาคณาจารย์
4. รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาคณาจารย์ฯ
5. เป็นผู้แทนของสภาในกิจการภายนอก
6. ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาคณาจารย์ฯ
7. ประสานงานกับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสภาหรือข้อบังคับ
รองประธานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ช่วยประธานในกิจการของสภาคณาจารย์ฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามมติของสภาหรือประธานมอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบใดๆ ของสภาหรือข้อบังคับ
4. ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้รองประธานคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นอันดับแรก และรองประธานคนที่ 2 เป็นอันดับหลัง
เลขานุการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ชี้แจงระเบียบข้อบังคับและยืนยันหลักฐานเอกสารต่อที่ประชุมหรือต่อสมาชิก และยืนยันมติของสภาคณาจารย์ฯ
2. จัดทำรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ
3. รักษาเอกสารของสภาคณาจารย์ฯ
4. ควบคุมกิจการให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานกำหนด
5. บังคับบัญชา วางระเบียบการดำเนินงาน และดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานสภาคณาจารย์ฯ
6. ดำเนินงานควบคุมและรับผิดชอบในงานของสภาที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานของสภา
8. เสนอรายชื่อสมาชิกตามจำนวนที่เห็นสมควรเพื่อให้ประธานแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามมติที่ประชุม และตามที่ประธานมอบหมาย
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบใดๆ ของสภาหรือข้อบังคับ
คณะกรรมการนโยบายและแผนงาน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบายและแผนงานของสภาคณาจารย์ฯ
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ