ภาพกิจกรรมจัดสัมมนาของนักศึกษา ปกต 2/2551 (กลุ่ม2)