แนะนำตัว

รองศาสตราจารย์สุวิช แย้มเผื่อน ระดับ 9
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษาปริญญาตรี บธ.บ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ริญญาโท กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ประสารมิตร
ปัจจุบันรับราชการอยู่่ที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 2527 - 2558

 

มีประสบการณ์และผลสัมฤทธิการบริหารอุดมศึกษา
มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ
เป็นผู้ทรงคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับนับถือในมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา


WWW.SENATERMUTR.NET