รองศาสตราจารย์ สุวิช แย้มเผื่อน

บันทึกคะแนน
เขตพื้นที่พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ปีการศึกษา2558/1    หลักสูตรการศึกษา  ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
รายวิชาMKT 2213 : พฤติกรรมผู้บริโภค   กลุ่ม  1
แสดงคะแนนดิบ     คะแนนคำนวณ (ไม่สามารถแก้ไขคะแนนได้)
FIX-RANGE
AVG=11.0266
SD=3.6751
N=27
F
27
D
D+
C
C+
B
B+
A
POINT|35|40|45|50|55|60|65

 
ลำดับ

 
รหัส

 
ชื่อ

 
ลงทะเบียน

 
สถานะ

 
รวม

 
T-SCORE
EDIT
Cal
Or
Manual

Result
Adjust
Grade
Result


 
เกรดจริง
13571051041102นางสาวครีษมา ธีมะสุนทรปกติ15    
23571051041105นายฐิติกรณ์ ตรีศิริกุลปกติ13.6    
33571051041108นายธนวัฒน์ ไวปรีชีปกติ11.24    
43571051041112นางสาวปภาวี ยะเหล็ก  (ค้างชำระ)ปกติ12.28    
53571051041116นางสาวพรรณอร สังข์เฟื่องปกติ10.8    
63571051041117นายพันธ์เจตน์ เชาว์สกุลปกติ15.4    
73571051041119นายพิวัฒน์ แดงประเสริฐปกติ0    
83571051041121นางสาวภัทราภรณ์ มาตุภูมานนท์ปกติ10.5    
93571051041123นางสาวเมธณี แสงทินกร  (ค้างชำระ)ปกติ7.1    
103571051041126นายวัศพล เกษมวัฒนชัยปกติ12.2    
113571051041129นายวีระวัฒน์ โคตรสารี  (ค้างชำระ)ปกติ8.8    
123571051041132นายสุวิจักขณ์ ธกรฐิติพันธ์  (ค้างชำระ)ปกติ6.7    
133571051041135นางสาวอัญชลี ครุธสุวรรณ์ปกติ10.5    
143571051041139นางสาวภัสสร ยุบลเพ็ชรปกติ9.1    
153571051041140นายศุภกร วรกิจจานนท์ปกติWW
163571051041141นางสาวกนกพร ภู่โต  (ค้างชำระ)ปกติ13    
173571051041142นางสาวฐาปนี เดชสิมาปกติ13.3    
183571051041143นายพุฒิพงศ์ วานิชทวีวัฒน์  (ค้างชำระ)ปกติ12.9    
193571051041145นางสาววรัญญา ชินวงศ์ปกติ12    
203571051041146นายอาทิตย์ หมู่สินปกติ6.1    
213571051041147นายนครินทร์ ธีรศรีพงศ์ปกติ6.1    
223571051041149นางสาวณัฐนรินทร นิยมราษฎร์ปกติ17.4    
233571051041150นายสาธิต เที่ยงใจแผ้วปกติ8.2    
243571051041151นายจักรพันธ์ หาญโงนปกติWW
253571051041152นางสาวรัตน์ติยา โลพันดุง  (ค้างชำระ)ปกติ16.1    
263571051041153นายธนันธร สุขดำรงค์ปกติWW
273571051041155นายพีรภาส บุญจึงมงคลปกติ9.6    
283571051041157นางสาวอารีรัตน์ สุระชาติปกติ12.9    
293571051041159นางสาวนัดดาพร วัดพ่วงปกติ14.3    
303571051041160นางสาวกัลยกร อริยศิริอาภาปกติ12.6    
 
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
    - ท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้งานระบบนานเกิน 15 นาที ท่านจึงถูกให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
      Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา