รองศาสตราจารย์ สุวิช แย้มเผื่อน

บันทึกคะแนน
เขตพื้นที่พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ปีการศึกษา2558/1    หลักสูตรการศึกษา  ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
รายวิชาBUA 1104 : หลักการตลาด   กลุ่ม  3
แสดงคะแนนดิบ     คะแนนคำนวณ (ไม่สามารถแก้ไขคะแนนได้)
FIX-RANGE
AVG=12.3187
SD=5.2069
N=40
F
40
D
D+
C
C+
B
B+
A
POINT|29|36|43|50|57|64|71

 
ลำดับ

 
รหัส

 
ชื่อ

 
ลงทะเบียน

 
สถานะ

 
รวม

 
T-SCORE
EDIT
Cal
Or
Manual

Result
Adjust
Grade
Result


 
เกรดจริง
13581051441101นายวงศธร สุขวัฒน์ปกติ0    
23581051441102นายนฤเบศร์ เกียรติสกุลชัยปกติ13    
33581051441103นายอำนาจ สัทธรรมพงศาปกติ15    
43581051441104นางสาวจารุกัญญ์ สุทธิสุวรรณปกติ12.5    
53581051441105นางสาวกัญญาภัค เข็มเงินปกติ17    
63581051441107นางสาวสิริกร ตานทองเทียนปกติ16    
73581051441108นางสาวอัญญกร โสภณพลารมณ์ปกติ0    
83581051441110นายวงศกร ผ่องมณีปกติ12.5    
93581051441111นายชัยวัตร สมชัยปกติ12.5    
103581051441112นายนครินทร์ ทัพใหญ่ปกติ12.5    
113581051441113นายการันต์ ศิริงามปกติ18.25    
123581051441115นางสาวพิมลพรรณ ล้อมสุขาปกติ0    
133581051441116นางสาวธัญญารัตน์ หิรัญรุ่งรัตน์ปกติ14.5    
143581051441118นางสาวอังคณา ภูสมยาปกติ12.75    
153581051441119นายกรวิชญ์ คงเกิดปกติ16.25    
163581051441121นายฐิติกรณ์ ดอนไพรปกติ14.75    
173581051441123นางสาวดวงกมล บุญหนุนปกติ12.75    
183581051441124นางสาวอรยา ศรีคำมูลปกติ15.5    
193581051441125นางสาววรกานต์ พิรุฬห์การกิจปกติ16.5    
203581051441126นางสาวอภิชญา ต่วนสงัดปกติ11.5    
213581051441127นายสหรัฐ สากลวารีปกติ9.25    
223581051441128นายภาคภูมิ ส่องศิริปกติ11.5    
233581051441130นายนิธิ สุกิตติพัฒนากุลปกติ11.75    
243581051441131นายภัทรกร ล้อมสุขาปกติ13.75    
253581051441132นายเจนณรงค์ สีหะบุตรปกติ12.75    
263581051441133นายชานนท์ ทรัพย์นาคปกติ11.75    
273581051441134นางสาวน้ำฝน พวงศรีปกติ0    
283581051441135นางสาวมณฑิรา เบี้ยวเหล็กปกติ13    
293581051441137นายมงคล เรือนแฝงปกติ12    
303581051441138นางสาวนัจนันท์ สอนนอกปกติ13.25    
313581051441142นายศิรสิทธิ์ ต๊ะดุกปกติ11    
323581051441144นางสาวศศวัน นวลวิลัยปกติ0    
333581051441145นายธนพัฒ นะรัยรัมย์ปกติ14.75    
343581051441146นางสาวกมลวรรณ อยู่นรินทร์ปกติ13.25    
353581051441147นางสาววรรณภา แหวนเงินปกติ14.75    
363581051441148นายปรมินทร์ บุตรพรมปกติ14    
373581051441149นางสาวชญานิศ อภิวัฒนกาลจน์ปกติ15.25    
383581051441150นางสาวสุภัสสร นิสสัยปกติ18.5    
393581051441151นายอิทธิพล สิงห์บุระอุดมปกติ22.25    
40 3581051441129 นายเกียรติศักดิ์ นิ่มเดี่ยม ปกติ 14.25        
 
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
    - ท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้งานระบบนานเกิน 15 นาที ท่านจึงถูกให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
      Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา