เบอร์โทรภายในพื้นที่บพิตรพิมุข
5260 รองอธิบการบดี                                      อ.ศิริรัตน์ ภาศักดี
5261 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ   อ.ชลธิชา พิเชษฐวณิชย์โชค
5262 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                             อ.นพภา ชัยวัฒน์
5101 คณบดีคณะศิลปศาสตร์                              อ.นิธี สตะเวทิน
5000 หรือ 9 **Operator**


อาคาร 100 ปี
5100 ห้องยานพาหนะ/อาคารสถานที่ อ.มิตร,รสริน
5102 คณะศิลปศาสตร์ฯ อ.ศิริสุข
5103 คณะศิลปศาสตร์ฯ อ.นพรัตน์
5104 คณะศิลปศาสตร์ฯ อ.ศศิวิมล, อ.ราตรี, พิจิกา, อรรถพร, กรุณา, ลัดดาวัลย์
5105 คณะศิลปศาสตร์ อ.ชุลี, อ.เพ็ญนภา, ประภัสสร, นภา, สรณ์
5106 งานบริหารสินทรัพย์ (ห้องสหการ) อ.ชลธิชา, อมราภรณ์, กรชวัล
5107 ห้องสวัสดิการ นิตยา(ภาดี)
5108 สโมสรนักศึกษา
5109 บ้านพักนักการ
5110 ป้อมยาม
5112 ห้องพักอาจารย์เวร
5125 ห้องพักพี่ประสิทธิ์
5201 งานพยาบาล อ.ทัศนีย์(ทอง), อ.กนกพร, พิมพ์วดี, อลิสา
5202 งานแนะแนว เนตรทราย
5203 งานแนะแนว อ.สัณหกัญญา
5204 งานเอกสารฯ ผศ.อลงกรณ์, แวดือเระ, สมเกียรติ
5205 ระบบงานฐานข้อมูล อ.อรุณวรรณ
5213 ระบบงานฐานข้อมูล อธิป, พงษ์กฤช, วรรณพร
5214 บ้านพักนักการ
5206 งานทะเบียน อ.สุกานดา
5207 งานทะเบียน อ.นภาภรณ์, อ.เสาวภา, อ.สุรัชฏา, กิตติธัช ,ฉวีวรรณ
5208 ห้องสน.บน.
5209 ห้องพักอาจารย์จีน อ.อู๋, อ.เถิง, อ.สุกัญญา
5210 งานกองทุน อ.พนิดา, อ.ฉ้อยฝ้า, อัมพิกา
5211 ห้อง MBA ผ.ศ ศุภลักษณ์
5212 ห้อง MBA ผ.ศ นันทพร, อุษา
5300 ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 อ.อังคณา, อ.บุษราภรณ์, อ.มยุรี,อ.จุฑามาศ, อ.ชาร์ล, อ.ทัศนีย์(จัน) , อ.สุวีณา
5301 ศูนย์การเรียนรู้ฯ
5400 ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 อ.ผาณิต, อ.ดรุณี
5401 ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 อ.บุญเยือน, อ.นิภา(จัน), อ.ปรีชา, อ.สัมพันธ์
5402 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.พีรศุษม์, วรรณวิสา, ณรงค์พล
5520 ห้องสมุดชั้น 5 อ.ธิดารัตน์,สุภาพร, กาญจนา
5521 ห้องสมุดชั้น 5 ผศ.ชนาธิป
5620 ห้องสมุดชั้น 6 เมทะนี,ประกิจ
5621 ห้องสมุดชั้น 6

อาคาร 108 ปี
5215 ห้องพักครูเวร
5220 งานบริการฯ อ.ศรีสมร
5221 งานบริการฯ อ.ปิยะชาติ, อ.ยุทธนา, เสาวนีย์, ชลันดา
5222 งานพัสดุ อ.อุระสา
5223 งานพัสดุ นิตยา, ศริณีนุช, อรรถกร,น้ำทิพย์
5224 เครื่องโทรสารงานพัสดุ
5320 ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 รองศาสตราจารย์ สุวิช แย้มเผื่อน
5410 ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 ผศ.พัศนี, อ.สุชญา, อ.ชูศรี
5500 งานเทคโนโลยีฯ 5 อ.ธิติมา, มณีนิล, ปฏิพัตร
5501 ห้องโสตใหญ่
5502 ห้องโสตเล็ก
5513 หัองพักอาจารย์ชั้น 5 ผศ.ดร.อนงค์
5514 หัองพักอาจารย์ชั้น 5 อ.จันทนี, อ.เมธสิทธิ์
5600 ห้องพักอาจารย์ชั้น 6
5601 ห้องดนตรีไทย
5602 ห้องพักน.ศ.แลกเปลี่ยน

อาคาร 115 ปี
5000 โอเปอร์เรเตอร์
5120 งานประชาสัมพันธ์ อ.อัญชิษฐา, นาตยา
5121 งานประกันอุบัติเหตุ อ.สุขใจ
5122 สารบรรณ นันทภัค
5123 สารบรรณ สุพัตรา
5124 งานสารบรรณ อ.พรทิพย์
5240 สนง.รองอธิการบดี อ.วันเพ็ญ
5241 สนง.รองอธิบการดี กาญจนา
5711 เครื่องโทรสาร สนง.รองอธิการบดี
5242 ห้องประชุม สนง.รองอธิการบดี
5243 งานบุคลากร อ.ฟ้าใส, อ.มนต์รวี, ปิยะดา, นันทนี
5244 งานการเงิน ผศ.รุจิภาส, อ.ทัศนีย์ (ภู), ยุวลักษณ์, กิตติมา
5230 งานการเงิน ภัทรา, บุษบา, ปิ่นทอง
5231 เครื่องโทรสารสำนักบริหาร
5245 คณะบริหารธุรกิจ อ.เกวลี, อ.อาฉีฉ๊ะ, อ.สัตยา, ผศ.กนกเนตร, อ.กฤติกา
5247 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์
5248 คณะบริหารธุรกิจ อ.นพนภา จุลโลบล
5249 คณะบริหารธุรกิจ อ.รุจี พาสุกรี
5250 เจ้าหน้าที่ หงษ์สา, สุกัญญา, ศันสนีย์, สวัสดิ์, พัณนิภา, วิไลรัตน์
5251 คณะบริหารธุรกิจ อ.พัสกร สิงโต
5712 คณะบริหารธุรกิจ FAX
5330 คณะบริหารธุรกิจ ราตรี, อรอนงค์, มัญฑิตา, ศิริพร, ศันสนีย์
5331 คณะบริหารธุรกิจ เครื่องโทรสาร
5332 (ห้องประชุม)
5333 ห้องประชุมอนุกิจวิธูร (ห้องควบคุม)
5420 ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 อ.เอกฉัตร
5421 ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 อ.มโนรัตน์, อ.เสกสรร, อ.กริมม์, อ.โนบุริโกะ, อ. มาชิโนะ, อ.ยูคาริ, อ.มาซาโก
5510 ห้องประชุมรติสุรกานต์
5511 ห้อง ISO
5610 ห้องพักอาจารย์ชั้น 6 อ.วิทยา, ผศ.อนันต์, อ.พงษ์จิตร, อ.สมบัติ, อ.มิตร
5700 โรงยิม
5701 ห้อง Fitness