ภาพข่าวสภาฯ 4 มกราคม 2551

 

ท่านประธานสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าบรรยายพิเศษและให้โอวาส แก่สภาคณาจารย

ในวันที่ 4 มกราคม 2551 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง

ประธานสภาคณาจารย์มอบของที่ระลึกแด่ ท่านประธานสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาคณาจารย์มอบของที่ระลึกแด่ ท่านประธานสภามหาวิทยาลัย

 

ภาพข่าวสภาฯ 26 มีนาคม 2551

รองอธิการบดีฯ ทำพิธีเปิดงานประชุมเครือข่ายสภาคณาจารย์

ประธานสภาคณาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์กล่าวรายงาน

วิทยากรบรรยาย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน และ ดร.ไชยา กุฎาคาร

ใครเป็นใตรดูกันเองแล้วกัน

ใครเป็นใตรดูกันเองแล้วกัน

ประธานสภาคณาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์มอบของที่ระลึกแด่ ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน

ประธานสภาคณาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์มอบของที่ระลึกแด่ ดร.ไชยา   กุฎาคาร

 

ภาพข่าวสภาฯ ประชุมอาจารย์วิทยาเขตศาลายา