บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ           สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่         ศธ 0582.05/012                                                                              วันที่  23 พฤษภาคม 2552
เรื่อง     ขอเชิญประชุม .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                อาศัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กำหนดอำนาจหน้าที่ ให้สภาคณาจารย์และช้าราชการ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดำเนินงานข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนด การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 6/2552 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น เป็นต้น ไป ณ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ จังหวัดกรุงเทพฯ
        
         
                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์มณัส พชรบดี)
                                                                                                      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
                                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์