คณะบริหารสภาคณาจารย์และช้าราชการ

 ผศ.กัญจน์มนัส พชรบดี (ประธานสภาฯ )

                          

 รองประธานคนที่ 1   รองประธานคนท ี่2     อ.สุรกิจ ปรางสร เลขานุการ    อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ ผู้ช่วย 

 คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย

 อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ (ประธาน)

 อ.กมลพรรณ บินอิบรอฮีม เลขานุการ

 คณะกรรมการกิจการอาจารย์

                

 รองประธาน อ.จักรวาฬ ไชยพัฒน์      อ.อัญชิษฐา สุพวงแก้ว  เลขานุการ

คณะกรรมการกิจการวิชาการ

 ดร.ประวิตร  โหรา (ประธาน)

           

อ.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ รองประธาน   ผศ.สมพล บุญญสุวรรณโณ กรรมการ    

WEBMASTER

                 

รศ.สุวิช แย้มเผื่อน        ผศ.บุญเยือน สายแสงทอง

ดูบรรยากาศในห้องประชุม