กำหนดการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2552
เวลา 9.00 – 13.00 น.

***********************************

                                                                                                 ลำดับครั้งวาระการประชุม


ครั้งที่ 1     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2552      สถานที่ วิทยาลัยเพาะช่าง
ครั้งที่ 2     วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552   สถานที่ วิทยาลัยเพาะช่าง
ครั้งที่ 3     วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552        สถานที่ ห้อง สนบน.จักรวรรดิ
ครั้งที่ 4     วันศุกร์ท ี่17 เมษายน 2552      สถานที่ ห้อง สนบน.จักรวรรดิ
ครั้งที่ 5     วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552  สถานที่ ิ 8308 วิทยาเขตศาลายา
ครั้งที่ 6     วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552      สถานที่ 8308 วิทยาเขตศาลายา
ครั้งที่ 7     วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2552    สถานที่ วิทยาเขตวังไกลวล
ครั้งท ี่8     วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552      สถานที่ วิทยาเขตวังไกลวล
ครั้งที่ 9     วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552      สถานที่ วิทยาลัยเพาะช่าง
ครั้งที่ 10   วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 255          สถานที่ วิทยาลัยเพาะช่าง
ครั้งที่ 11   วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 สถานที่ ห้อง สนบน.จักรวรรดิ
ครั้งที่ 12   วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2552      สถาน ห้อง สนบน.จักรวรรดิ