พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
หมวด 2 มาตรา 23
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำนาจหน้าที่
 
    
  1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี หรือ สภามหาวิทยาลัย
   2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
   3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
   4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทั้งนี้
     ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


      
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำเนินการใดๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย

 

"ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต

จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างอิสระ และไม่อยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของผู้ใด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคม   และมหาวิทยาลัย "