บุคลากรใน มทร.รัตนโกสินทร์ใด มีปัญหา หรือพบเห็นการทุจริต โปรดแจ้งข่าวให้สภาตณาจารย์ ทราบทาง Email ที่

SUWITTOD@YAHOO.CO.TH หรือผ่านทาง Web-Board นี้ได้นะครับ ทุกอย่าง

จะเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนเด็ดขาด

ส่งข้อปัญหา