รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551
ณ ห้อง 8308 อาคารบริหารธุรกิจ
ณ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
ผู้มาประชุม
1. ผศ.กัญจน์มณัส พชรบดี ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรเตมีย์ รองประธานกรรมการ (คนที่ 1)
3. อาจารย์ปราโมทย์ บุญเต็ม รองประธานกรรมการ (คนที่ 2)
4. อาจารย์ประวิตร โหรา กรรมการ
5. อาจารย์อัญชิษฐา สุพวงแก้ว กรรมการ
6. อาจารย์สุวิช แย้มเผื่อน กรรมการ
7. อาจารย์อุระสา จุลเสวก กรรมการ
8. อาจารย์กมลพรรณ บินอิบรอฮีม กรรมการ
9. อาจารย์เสรภูมิ วรนิมมานนท์ กรรมการ
10.อาจารย์จักรวาฬ ไชยพัฒน์ กรรมการ
11. อาจารย์ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. อาจารย์สุรกิจ ปรางสร กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์บุญเยือน สายแสงทอง
2. อาจารย์สมพล บุญญสุวรรณโณ
3. อาจารย์อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประเด็นดังนี้
- ประธานแจ้งในที่ประชุมว่าหากคณาจารย์ท่านใด ที่ต้องการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆให้ทำมาเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานสภาคณาจารย์ฯ หรือที่ฝ่ายเลขานุการได้
- ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ กพอ.ที่ผ่านมา ประธานสภาคณาจารย์ฯเป็นผู้สมัครในหมายเลข 1 และท่านรองอธิการบดีสุรีรัตน์ โง้ววัฒนา เป็นผู้สมัครหมายเลข 2ซึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประธานไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องด้วยในบางพื้นที่ไม่มีการติดประกาศแนะนำตัวของผู้สมัคร หรือติดแต่ในเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ดังนั้นประธานสภาคณาจารย์ฯ มีความเห็นว่าในการเลือกตั้งในโอกาสต่อๆไป ไม่ควรให้รองอธิการบดีทั้ง 4 พื้นที่เป็นประธานในการเลือกตั้ง
- ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้นำวารสารสภาคณาจารย์ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทามาให้ที่ประชุมได้ดูเป็นตัวอย่าง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ได้มีวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ดังนี้
- ตัดวันที่ 25 ก.ค. 2551 ในระเบียบวาระที่ 1 ในประเด็นที่ 3 ออก
- แก้ไขระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เพิ่มเติมคำว่า “ไข” ต่อจากคำว่าแก้ และ “ในโอกาสต่อไป” แทนคำว่าอีกหรือไม่ และตัดประโยคในบรรทัดสุดท้ายออก
- แก้ไขสมาชิกสภาฯ เป็น “กรรมการสภาคณาจารย์ฯ” ทุกคำที่ปรากฏในประโยคต่างๆ
- แก้ไขมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 โดยตัด 3 บรรทัดสุดท้ายออกทั้งหมด
- เพิ่มมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1 “ มติที่ประชุม : ประธานทราบและแจ้งในที่ประชุมแล้ว”
- เพิ่มมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.2 “ มติที่ประชุม : อธิการแจ้งว่าโครงการขอเลื่อนไปไม่มีกำหนด”
-
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ภาระงานขั้นต่ำ
ประธานขอให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น
- ประธานสภาคณาจารย์ฯต้องการให้สภาคณาจารย์ฯ จัดการประชุมเรื่องภาระงานขั้นต่ำกับคณาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานขั้นต่ำ
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯทำหนังสือขอเชิญประชุมคณาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเรื่องภาระงานขั้นต่ำ การเรียกประชุมควรดำเนินการให้เร็วที่สุด ก่อนที่มหาวิทยาลัยฯจะออกประกาศระเบียบออกมา
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯให้ความคิดเห็นว่า ภาระงานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยฯ กำลังจะย้อนหลังไปสู่ภาพของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ซึ่งในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศมีการกำหนดภาระงานขั้นต่ำ 3 ภาระงานเท่านั้น
- กรรมการสภาคณาจารย์แสดงความคิดเห็นว่า สภาคณาจารย์ควรเรียกประชุมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด อาจทำเป็นหนังสือเวียนหรือการจัดประชุมวิสามัญในวาระของสภาคณาจารย์ฯ
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯแสดงความคิดเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเรื่องภาระงานขั้นต่ำ สภาคณาจารย์ฯสามารถขอร้องเรียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯ แสดงความคิดเห็นว่าสำนักงบประมาณเปิดช่องกฎหมายไว้ให้ในเรื่องการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำไว้ แต่มหาวิทยาลัยฯต้องไปบริหารจัดการเอง
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯ แสดงความคิดเห็นว่าควรให้คณาจารย์ทั้งหมดร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานขั้นต่ำ เพื่อจะได้เป็นมติของคณาจารย์ที่จะนำเข้าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯต่อไป
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากสภาคณาจารย์ฯได้มีการจัดประชุมอยู่แล้วก็ขอให้การจัดประชุมคณาจารย์เรื่องภาระงานขั้นต่ำร่วมกับการประชุมของสภาคณาจารย์ฯไปด้วย
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดการประชุมคณาจารย์เรื่องภาระงานขั้นต่ำร่วมกับการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551 ณ วิทยาเขตศาลายา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
ประธานสภาคณาจารย์ฯเรียนเชิญกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯ แสดงความคิดเห็นว่า ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วไม่สามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯได้ เว้นแต่มาทำหน้าที่การเรียนการสอนเท่านั้น
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯแสดงความคิดเห็นว่า ควรจะมีตัวแทนของสภาคณาจารย์ฯเข้าไปเป็นกรรมการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ซึ่งอาจอยู่ในระดับที่ 8
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯ แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีตัวแทนจากสภาคณาจารย์ฯ เข้าไปเป็นคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน (กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายประวิตร โหรามีความเห็นว่า ตัวแทนจากสภาคณาจารย์ฯควรเป็นตัวแทนจำนวน 1 คน) และไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการในระดับที่ 4,5,6 และ7 ที่จะเป็นคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
- ประธานสภาคณาจารย์ฯ แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่าคณะกรรมการในระดับที่ 4,5,6 และ7 ไม่สมควรเป็นคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ

มติที่ประชุม :
- มติสภาคณาจารย์ฯให้มีคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 15 คน
- ให้เพิ่มเติมสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าไปเป็นคณะกรรมการในลำดับที่ 8
- มติสภาคณาจารย์ฯให้ทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ทบทวนแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ประธานสภาคณาจารย์ฯชักชวนกรรมการสภาคณาจารย์ฯเข้าร่วมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย
- ข่าวสารสภาคณาจารย์ฯ โดยมีอาจารย์กมลพรรณ บินอิบรอฮีม รับอาสาที่จะจัดทำข่าวสารสภาคณาจารย์ฯ
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯแสดงความคิดเห็นเรื่องผลงานทางวิชาการ อยากให้สภามหาวิทยาลัยฯรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการด้วย เพื่อให้บุคลากรที่เสนอผลงานทางวิชาการจะได้ชี้แจงแก้ไขข้อบกพร่องได้ถูกต้อง
- ประธานสภาคณาจารย์ฯชี้แจงว่า หากคณาจารย์ท่านใดต้องการทราบรายงานการประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ขอให้ทำหนังสือขึ้นมา ประธานจะนำเรื่องเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯแสดงความคิดเห็น หากนำเอกสารหรือหนังสือใดๆเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ขอให้ส่งถึงท่านอธิการบดีด้วย

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

                นายสุรกิจ ปรางสร                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์มณัส พชรบดี
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม                          ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม